Przeskocz do treści

Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym może być: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, a także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – identyfikująca się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, po otrzymaniu rekomendacji, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia oraz pisemnej deklaracji kandydata.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

Członkowie wspierajacy

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze pisemnej uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.