Przeskocz do treści

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.