Przeskocz do treści

Informacje o Zarządzie

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Zarząd składa się z od dwóch do siedmiu osób w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie, nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia.

W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Mandat Członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.