Przeskocz do treści

Zadania Zarządu

 • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • Realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
 • Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
 • Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
 • Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 • Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 • Powołanie komisji lub zespołów dla wykonania konkretnych prac oraz określenie zakresu ich zadań,
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 • Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli
 • Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
 • Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.