Przeskocz do treści

Cele i sposoby działania

Cele

 • Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków stowarzyszenia wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji i podmiotów gospodarczych.
 • Integracja i konsolidacja środowiska branży dźwignicowej.
 • Wspieranie i propagowanie rozwoju branży dźwignicowej.
 • Wspieranie i promowanie uczciwej konkurencji oraz etyki zawodowej w branży dźwignicowej.
 • Promocja branży dźwignicowej na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości produkcji i usług w branży dźwignicowej.
 • Wspieranie kształcenia kadr dla branży dźwignicowej.
 • Wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 • Inspirowanie, wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 • Inspirowanie współpracy na rzecz normalizacji branżowej.
 • Zbudowanie systemu informacji branżowej na użytek członków stowarzyszenia.
 • Wspieranie prac rozwojowych i badawczych dla potrzeb branży dźwignicowej.
 • Podejmowanie przez członków Stowarzyszenia wspólnych działań na rzecz rozwoju i postępu technicznego.
 • Popularyzacja i kształtowanie kultury bezpieczeństwa oraz kultury technicznej w branży dźwigniowej.

Sposoby działania

 • Organizowanie konferencji, kongresów, targów, szkoleń, kursów, prezentacji, wystaw, prelekcji, warsztatów naukowych, wykładów i konkursów;
 • Wykonywanie analiz technicznych i ekonomicznych związanych z produkcją i eksploatacją urządzeń dźwignicowych;
 • Współpracę z organami administracji rządowej oraz samorządowej, instytucjami międzynarodowymi w zakresie kształtowania regulacji prawnych dotyczących branży dźwignicowej;
 • Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 • Upowszechnianie celów Stowarzyszenia w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji;
 • Wydawanie książek, gazet, czasopism, broszur, ulotek, atlasów, map i wykresów w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej.